Privacy SparkLing One

SparkLing One
SparkLing One ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67803997.

De Opdrachtgever
De natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich heeft aangemeld om gebruik te maken van de diensten van SparkLing One of die heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief van SparkLing One of die de website bezoekt.

Producten/Diensten/ Dienstverlening
Alle aan de opdrachtgever te leveren of geleverde diensten van SparkLing One, onder andere bestaande uit het begeleiden en bemiddelen bij het (tijdelijk) in Nederland komen wonen van opdrachtgever of het uitbrengen van een reisvoorstel.

Persoonsgegevens
Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Website
De website www.sparkling.one.

De AVG
Op grond van de AVG wordt SparkLing One aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vind je in deze privacyverklaring terug welke (persoons-)gegevens ik verwerk en wat ik met deze (persoons-)gegevens doe.

Gebruik van mijn diensten
Wanneer je diensten afneemt van SparkLing One, dan vraag ik jou om (persoons-)gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in mijn klantensysteem en worden gebruikt om mijn diensten aan jou te kunnen leveren. Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door SparkLing One.

Jouw persoonsgegevens worden door mij verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de dienstverlening. Als je het contactformulier op de website invult, of een e-mail naar mij stuurt, dan worden de gegevens die je mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Ik verstrek jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw toestemming, tenzij ik daartoe verplicht ben op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en SparkLing One.

Persoonsgegevens
De (persoons)gegevens die SparkLing One verzamelt/verwerkt zijn afhankelijk van de diensten waar je gebruik van maakt. De (persoons)gegevens die verzameld kunnen worden door SparkLing One zijn:

• Naam
• Adresgegevens
• Mobiel nummer
• Emailadres
• Kopie ID
• Kopie geboorteakte
• Kopie werkgeversverklaring
• Kopie arbeidscontract
• Kopie werkvergunning
• Kopie Nederlands verblijfsvergunning
• Kopie huurovereenkomst
• BSN-nummer
• Bank rekeningnummer

De AVG-grondslagen
Ik verwerk persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Grondslag 1 – Toestemming
Ik vraag toestemming aan jou voor het gebruiken van jouw persoonsgegevens. Ik heb deze (persoons-)
gegevens nodig voor het aanmaken van een dossier en het uitbrengen van de offerte. Daarnaast vraag ik toestemming aan jou voor de verwerking van (persoons-)gegevens door voor akkoord te tekenen op de opdrachtbevestiging en voor marketingdoeleinden.

Grondslag 2 – Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Ik verwerk persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met jouw gesloten overeenkomst. Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van jouw persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het verstrekken van informatie en advies.
Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Hier kom ik hieronder op terug.

De bewaartermijnen
SparkLing One voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Ik bewaar jouw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot 3 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.

Het register van verwerkingsactiviteiten
SparkLing One heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld.

De beveiligingsmaatregelen
SparkLing One heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Zo maak ik onder andere gebruik van een beveiligde computer en professionele software.

Uw rechten
Op grond van de AVG heb je de volgende rechten:

– Recht op inzage
– Recht op rectificatie en aanvulling
– Recht op vergetelheid
– Recht op beperking van de verwerking
– Recht van bezwaar

Ik heb een procedure opgesteld voor het geval dat je verzoekt om een aan jou toekomend recht uit te oefenen. Wanneer je gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kun je dit aangeven door een e-mail te sturen naar ling@sparkling.one. Ik zal dan binnen maximaal 14 dagen reageren.

Cookies
Op mijn website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doe ik voor statische doeleinden om het gebruik van mijn website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseer ik zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

SparkLing One gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruik wordt.
De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op zijn servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SparkLing One heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Door SparkLing One website te gebruiken, stemt de bezoeker in met de verwerking van informatie door Google op de bovengenoemde manier en doeleinden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden of social media applicaties die door middel van links met SparkLing One website zijn verbonden. SparkLing One kan niet garanderen dat deze websites of applicaties op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. In de privacyverklaring van de betreffende bedrijven kun je zien hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan.