Algemene voorwaarden SparkLing One

Artikel 1 Definities  
1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen de Opdrachtgever en SparkLing One. Gebruikmaking van de Diensten van SparkLing One veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan;
1.2 Overeenkomst: iedere Overeenkomst die SparkLing One met de Opdrachtgever aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende Overeenkomsten en/of verbintenissen;
1.3 Opdracht: de Overeenkomst waarbij SparkLing One zich jegens de Opdrachtgever verbindt om bepaalde Diensten uit te voeren;
1.4 Offerte: het vrijblijvende aanbod door SparkLing One aan de Opdrachtgever gedaan;
1.5 De Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of de rechtspersoon die aan SparkLing One de Opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van Diensten of andersoortige werkzaamheden;
1.6 Partijen: SparkLing One en de Opdrachtgever gezamenlijk;
1.7 Werkzaamheden: alle door SparkLing One ten behoeve van de Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door SparkLing One zijn aanvaard alsmede de Werkzaamheden overeengekomen in de Overeenkomst tussen SparkLing One en de Opdrachtgever alsmede alle daaruit voor SparkLing One voortvloeiende Werkzaamheden;
1.8 Diensten: Alle aan de Opdrachtgever te leveren of geleverde Diensten van SparkLing One, onder andere bestaande uit het begeleiden en bemiddelen bij het (tijdelijk) in Nederland komen wonen van Opdrachtgever;
1.9 Intellectueel eigendom: alle intellectuele eigendomsrechten van SparkLing One, waaronder begrepen het auteursrecht en het merkenrecht;
1.10 Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
1.11 Dagen: alle kalenderdagen;
1.12 Overmacht: elke van de wil van SparkLing One onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst te voorzien in het bedrijf van SparkLing One of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs van SparkLing One niet kan worden gevraagd;
1.13 Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);
1.14 SparkLing One: Mevrouw Y.L. de Vries – Chan, handelend onder de naam “SparkLing One” en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67803997.

Article 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Opdrachten en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij SparkLing One zich verbindt of zal verbinden om Diensten uit te voeren voor de Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor SparkLing One voortvloeiende Werkzaamheden. Deze Algemene Voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle Overeenkomsten met betrekking tot het begeleiden van expats bij aangelegenheden die betrekking hebben op het (tijdelijke) verblijf in Nederland.
2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor de Opdrachtgever ook op andere Overeenkomsten tussen SparkLing One en de Opdrachtgever van toepassing zijn.
2.3 Indien enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden in strijd is met een in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde, geldt de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige, bepaling die de door de niet-geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.
2.5 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door SparkLing One uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6 Wanneer deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn tussen Partijen, dan brengt deze instemming met zich mee dat deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn op andere (toekomstige) Overeenkomsten tussen SparkLing One en de Opdrachtgever.
2.7 Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor SparkLing One gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
2.8 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.9 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Article 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Een door SparkLing One gedane Offerte is altijd vrijblijvend. Een Offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen.
3.2 Een Overeenkomst tussen SparkLing One en de Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever akkoord gaat met een Offerte of op het moment dat SparkLing One de Overeenkomst tussen Partijen schriftelijk bevestigt.
3.3 Indien de tussen Partijen gemaakte afspraken type- en/of spelfouten bevatten, dan is SparkLing One hier niet aan gebonden en wordt SparkLing One in staat gesteld deze fouten te herstellen.
3.4 Ten aanzien van de Werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen Overeenkomst wordt gesloten, geldt de factuur als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de Opdracht of Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Article 4 Annulering van de opdracht
4.1 SparkLing One behoudt zich het recht voor Opdrachten of Overeenkomsten zonder opgave van reden te annuleren of tussentijds stop te zetten.
4.2 Annulering of wijziging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever, op grond van de wettelijke eisen en de tussen Partijen van toepassing zijnde Overeenkomst, geeft SparkLing One recht op vergoeding van gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten voortvloeiende uit contractuele of andere verplichtingen jegens derden, alsmede schadevergoeding wegens winstderving.

Article 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden
5.1 Overeengekomen prijzen zijn inclusief 21% omzetbelasting en inclusief reiskosten en reistijd, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Voor het uitbrengen van een reisvoorstel rekent SparkLing One een vanaf prijs van Euro 295 inclusief 21% omzetbelasting. Wanneer de Opdrachtgever akkoord gaat met het reisvoorstel, dan vervallen de boekingskosten van Euro 50 inclusief 21% omzetbelasting bij de definitieve boeking.
5.3 Voor een particuliere klant wordt na de orderbevestiging 50% van het totale orderbedrag in rekening gebracht door middel van een factuur. Zodra deze aanbetaling is voldaan, begint SparkLing One met het uitvoeren van de opdracht. Zodra de uitvoering van de opdracht is voltooid, zal de resterende 50% in rekening worden gebracht door middel van een tweede factuur. Deze tweede factuur moet worden betaald alvorens alle informatie vrijgegeven kan worden. Voor een zakelijke klant moet er 100% vooruitbetaald worden voordat SparkLing One begint met het uitvoeren van de opdracht.
5.4 De betalingstermijn voor facturen van SparkLing One bedraagt 7 dagen na factuurdatum.
5.5 SparkLing One is gerechtigd om – indien SparkLing One dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht derden in te schakelen. Indien dit het geval is, dan zal SparkLing One de kosten hiervoor specificeren in de Offerte en/of Overeenkomst.
5.6 De Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van het recht op korting of schuldvergelijking. Voorts zal de Opdrachtgever van rechtswege, en zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, reeds voor het verstrijken van vermelde betalingstermijn jegens SparkLing One in verzuim en gebreke zijn indien de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verklaard wordt.
5.7 Elke factuur of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van SparkLing One op de Opdrachtgever beschouwd.
5.8 Indien Opdrachtgever of derde niet binnen de in artikel 5.5 genoemde termijn betaalt, is de Opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
5.9 In alle gevallen waarin de Opdrachtgever jegens SparkLing One in verzuim is, is van rechtswege het gevolg:
̵ SparkLing One is gerechtigd de dienstverlening per direct te onderbreken of te beëindigen;
̵ Over de hoofdsom dan wel een niet afgelost gedeelte van de hoofdsom is de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd;
̵ De Opdrachtgever is aan SparkLing One verschuldigd de incassokosten die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten zijn door de Opdrachtgever verschuldigd zodra SparkLing One voor het uitstaande bedrag de hulp van een gerechtsdeurwaarder of een jurist/advocaat heeft ingeschakeld. De incassokosten bedragen 15% op de hoofdsom vermeerderd met wettelijke rente met een minimum van Euro 40.

Article 6 Meerwerk
6.1 SparkLing One is gerechtigd een redelijke hoeveelheid meerwerk in rekening te brengen bij de Opdrachtgever tegen de op dat moment bij SparkLing One geldende tarieven. Onder meerwerk rekent SparkLing One tevens Werkzaamheden welke niet in de Offerte en/of Opdrachtbevestiging zijn opgenomen, maar welke noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst.
6.2 Indien SparkLing One een (mondelinge) Opdracht ontvangt van de Opdrachtgever aangaande Werkzaamheden die niet zijn overeengekomen, en de Opdrachtgever heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd, althans heeft niet geprotesteerd tegen het meerwerk, dan mag SparkLing One er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever is geschied tegen de door SparkLing One gehanteerde prijzen en tarieven.

Article 7 Levering van diensten
7.1 De levering van Diensten kan ineens of in gedeelten geschieden ter keuze van SparkLing One. Waar hieronder wordt gesproken over levering is mede begrepen de gedeeltelijke levering.
7.2 De Opdrachtgever begrijpt dat wijziging van de Overeenkomst een langere levertijd tot gevolg kan hebben. Indien dit het geval is, dan zal SparkLing One de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
7.3 De tussen Partijen afgesproken levertijden en/of andere data zijn geen fatale termijnen. SparkLing One stelt alles in werk om de genoemde levertijden/data na te komen, echter kan hier geen garantie op geven.
7.4 Indien de Opdrachtgever niet tijdig informatie aanlevert of anderzijds zorgt voor vertraging van de (deel-)oplevering, dan kan SparkLing One hiervoor kosten in rekening brengen.

Article 8 Verplichtingen van de Opdrachtgever
8.1 De Opdrachtgever ziet erop toe dat alle data en/of informatie die SparkLing One nodig heeft voor een goede uitvoering van de Overeenkomst tijdig en compleet bij SparkLing One wordt aangeleverd.
8.2 Indien de Opdrachtgever niet tijdig de benodigde data en/of informatie aanlevert aan SparkLing One, dan is SparkLing One gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. SparkLing One kan in dat geval kosten in rekening brengen ten gevolge van de vertraging.

Article 9 Overmacht
9.1 Indien SparkLing One door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat SparkLing One tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – jegens de Opdrachtgever is gehouden.
9.2 Een niet aan SparkLing One toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 14 dagen te bedragen.
9.3 Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch SparkLing One, noch de Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden. De verplichting van SparkLing One tot prestatie wordt opgeschort zonder dat SparkLing One jegens de Opdrachtgever tot enige schade- of voordeelvergoeding gehouden is.

Article 10 Geheimhouding
10.1 Partijen garanderen de geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens verplicht. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door een van de partijen als zodanig zijn aangeduid. Deze geheimhoudingsplicht geldt voor een duur van drie (3) jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen.
10.2 De partijen zijn niet gebonden aan de in artikel 10.1 genoemde verplichtingen indien:
̵ de betreffende informatie reeds voor de ontvangst van de andere partij bekend was bij de betreffende partij;
̵ de betreffende informatie reeds voor de ontvangst van de andere partij publiekelijk bekend was;
̵ de betreffende informatie na ontvangst van de andere partij publiekelijk werd;
̵ wanneer de betreffende informatie op grond van een wettelijke verplichting openbaar gemaakt moet worden;
̵ de partijen beiden toestemming geven tot het openbaar maken van de betreffende informatie.

Article 11 Privacy
11.1 Wanneer SparkLing One ter uitvoering van haar Diensten Persoonsgegevens dient te verwerken, dan wordt de Opdrachtgever aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke en SparkLing One als bewerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
11.2 De Opdrachtgever garandeert dat de Persoonsgegevens niet onrechtmatig verkregen zijn, noch dat deze inbreuk maken op enige rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart SparkLing One van enige aanspraken die voortvloeien uit de verwerking van de Persoonsgegevens.
11.3 SparkLing One voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan haar dienstverlening stelt. Ten behoeve van de gegevensverwerking heeft SparkLing One een privacybeleid opgesteld dat op de website van SparkLing One te raadplegen is.

Article 12 Intellectuele eigendom
12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoren alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten van SparkLing One toe aan SparkLing One. Deze rechten worden niet overgedragen, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.

Article 13 Aansprakelijkheid en vrijwaringen
13.1 Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal SparkLing One alle redelijkerwijs van SparkLing One te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. SparkLing One is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook indien zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SparkLing One kenbaar behoorde te zijn.
13.2 SparkLing One is niet aansprakelijk voor alle door de Opdrachtgever geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door SparkLing One, dan wel door SparkLing One ingeschakelde personen in de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.
13.3 Elke vordering op SparkLing One verjaart na verloop van twaalf (12) maanden nadat deze opeisbaar is geworden.
13.4 Indien SparkLing One, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van SparkLing One voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende Overeenkomst of tweemaal het factuurbedrag van het totaal van de afgelopen drie (3) maanden, zulks te allen tijde met een maximum van Euro 5.000,-.
13.5 De Opdrachtgever vrijwaart SparkLing One tegen alle aanspraken van derden, waarvoor SparkLing One krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.
13.6 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van SparkLing One berust bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.

Article 14 Opschortingsrecht
14.1 Indien de Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem voortvloeit uit een met SparkLing One gesloten Overeenkomst, wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft SparkLing One het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat aan die verplichting is voldaan. Ingeval SparkLing One de uitvoering van de Overeenkomst opschort dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is iedere vordering welke zij heeft of krijgt op de Opdrachtgever dadelijk en ineens opeisbaar.

Article 15 Bewijs
15.1 Ten aanzien van de geldelijke omvang van de verplichtingen uit de met SparkLing One gesloten Overeenkomst zijn – behoudens tegenbewijs met alle middelen – de administratieve gegevens van SparkLing One beslissend.
15.2 Behoudens tegenbewijs met alle middelen geldt tussen de Opdrachtgever en SparkLing One de op de factuur en/of Overeenkomst vermelde informatie als juist.

Article 16 Overige bepalingen
16.1 Indien SparkLing One haar onderneming in een andere rechtsvorm onderbrengt of sprake is van een fusie met een ander bedrijf blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de gesloten Overeenkomst (-en).
16.2 Het staat SparkLing One vrij haar rechten en plichten op grond van de Overeenkomst over te dragen aan een derde. De instemming van de Opdrachtgever is hiervoor niet vereist.

Article 17 Toepasselijk recht
17.1 Op alle met SparkLing One gesloten Overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Bij enig geschil ten gevolge van een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is de rechtbank Rotterdam bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Article 18 Wijziging
18.1 SparkLing One is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van SparkLing One zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

Article 19 Inwerkingtreding
19.1 Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht met ingang van 5 november 2019.

Article 20 Reparatieclausule nietigheden
20.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende opdracht/Overeenkomst.
20.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
20.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.